slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6 slide7 slide8 slide9 slide10 slide11 slide12 slide13 slide14
 • Xây dựng Quy chế quản lý hoạt động vận tải hành khách công cộng thành phố Hải Phòng
 • Xây dựng Quy chế quản lý hoạt động vận tải hành khách công cộng thành phố Hải Phòng

  Tên dự án Xây dựng Quy chế quản lý hoạt động vận tải hành khách công cộng thành phố Hải Phòng
  Chủ đầu tư Sở GTVT Hải phòng
  Đơn vị tư vấn SUD
  Địa điểm thực hiện Thành phố Hải Phòng
  thời gian thực hiện 2020

   

Mục tiêu của dự án

Mục tiêu tổng thể của đề án là xây dựng Quy chế quản lý hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Để đạt được mục tiêu tổng thể Đề án xác định các mục tiêu cụ thể cần đạt được bao gồm:

 • Xác định cách thức tổ chức, quản lý và khai thác vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt
 • Xây dựng bộ khung chỉ tiêu sử dụng để đánh giá hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt
 • Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp vận hành xe buýt và hành khách sử dụng xe buýt
 • Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước đối với hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt

Nhiệm vụ của dự án

 • Điều tra, khảo sát và thu thập dữ liêuh
 • Đánh giá hiện trạng VTHKCC bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Hải Phòng
 • Xây dựng Quy chế quản lý hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và Bộ khung chỉ tiêu đánh giá chất lượng dịch vụ VTHKCC

Dự án cùng chuyên mục

<<1 2 3 4 5 6 7

Đối tác