slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6 slide7 slide8 slide9 slide10 slide11 slide12 slide13 slide14
 • Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ TKKT khai thác tuyến, dự toán kinh phí trợ giá trên 39 tuyến xe buýt
 • Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ TKKT khai thác tuyến, dự toán kinh phí trợ giá trên 39 tuyến xe buýt

  Tên dự án Tư vấn khảo sát, lập hồ sơ TKKT khai thác tuyến, dự toán kinh phí trợ giá trên 39 tuyến xe buýt
  Chủ đầu tư Trung tâm tư vấn khoa học và công nghệ Cầu Đường Cảng
  Đơn vị tư vấn SUD
  Địa điểm thực hiện Thành phố Hồ Chí Minh
  thời gian thực hiện 2020

   

Nội dung thực hiện chính: Thực hiện khảo sát, lập hồ sơ TKKT khai thác và dự toán kinh phí trợ giá cho 39 tuyến buýt:

 - Trong đó có 26 tuyến buýt hiện hữu và 13 tuyến buýt mở mới

1, Khảo sát
 - Đối với các tuyến hiện hữu: 

  + Khảo sát các điểm phát sinh – thu hút dọc các tuyến buýt.
  + Khảo sát kết cấu hạ tầng giao thông dọc tuyến, điểm đầu cuối tuyến.
  + Thu thập tài liệu có liên quan.

 - Đối với các tuyến mở mới:

  + Khảo sát các điểm phát sinh – thu hút dọc tuyến.
  + Xác định nhu cầu đi lại của người dân khu vực tuyến đi qua.
  + Cập nhật hiện trạng giao thông dọc tuyến.
  + Thu thập tài liệu có liên quan

2, Lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật khai thác tuyến và dự toán kinh phí trợ giá
 - Đối với các tuyến hiện hữu: 

- Lập kế hoạch vận hành khai thác dịch vụ vận tải trên tuyến:
+ Lựa chọn chủng loại phương tiện và sức chứa.
+ Xác định quy mô đoàn phương tiện và nhân công cần thiết.
+ Lập biểu đồ chạy xe và chế độ cung ứng dịch vụ vận tải trên tuyến.
+ Đề xuất điều chỉnh lộ trình, điểm đầu cuối (nếu có).
- Lập dự toán kinh phí trợ giá:

+ Dự báo sản lượng hành khách trong các năm thực hiện đấu thầu.
+ Dự báo doanh thu từ vé.
+ Tính toán trợ giá cho tuyến đấu thầu.
+ Tính toán dự phòng phí.

 - Đối với tuyến mở mới:

- Lập kế hoạch vận hành khai thác dịch vụ vận tải trên tuyến:
+ Vạch tuyến, so sánh và lựa chọn phương án tuyến;
+ Xác định hạ tầng phục vụ hoạt động trên tuyến (trạm dừng dọc tuyến, điểm đầu
cuối tuyến);
+ Lựa chọn chủng loại phương tiện và sức chứa phù hợp.
+ Xác định quy mô đoàn phương tiện và nhân công cần thiết.
+ Lập biểu đồ chạy xe và chế độ cung ứng dịch vụ vận tải trên tuyến.
- Lập dự toán kinh phí trợ giá:
+ Dự báo sản lượng hành khách trong các năm thực hiện đấu thầu.
+ Dự báo doanh thu từ vé.
+ Tính toán trợ giá cho tuyến đấu thầu.
+ Tính toán dự phòng phí.

Dự án cùng chuyên mục

Đối tác