slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6 slide7 slide8 slide9 slide10 slide11 slide12 slide13 slide14
 • Đánh giá tác động giao thông (TIA) ở thành phố Hà Nội
 • Đánh giá tác động giao thông (TIA) ở thành phố Hà Nội

  Tên dự án Đánh giá tác động giao thông (TIA) ở thành phố Hà Nội
  Chủ đầu tư Sở khoa học và công nghệ thành phố Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội
  Địa điểm thực hiện Thành phố Hà Nội
  Thời gian thực hiện 2010 - 2012

   

Nội dung chính của dự án

Thiết lập khung công việc chính thức của đánh giá tác động giao thông cho Hà Nội:

• Để xác định chỉ tiêu và phương pháp của đánh giá tác động giao thông cho xây dựng dự án tại Hà Nội

• Để thiết lập quy trình và công cụ cho đánh giá tác động giao thông cho xây dựng dự án tại Hà Nội

• Thực hiện đánh giá tác động giao thông cho 3 dự án thí điểm ở Hà Nội: khu công nghiệp phia nam Thăng Long, khu đô thị mới Hồ Tây và tuyến LRT số 3

• Hướng dẫn và tiêu chuẩn cho đánh giá tác động giao thông tại Việt Nam

• Đề xuất khuôn khổ pháp lý cho hướng dẫn đánh giá tác động giao thông

 

Dự án cùng chuyên mục

Đối tác