slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6 slide7 slide8 slide9 slide10 slide11 slide12 slide13 slide14

Danh sách nhân sự

DANH SÁCH CÁN BỘ, NHÂN VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNG

TT

Họ và tên

Chuyên môn

Chức danh

Số năm kinh nghiệm

1

An Minh Ngọc

Tiến sỹ kinh tế giao thông

Chủ tịch hội đồng quản trị 

18

2

Hoàng Hữu Thành

Thạc sỹ quản trị kinh doanh quốc tế

Giám đốc

10

3

Trần Thị Thảo

Thạc sỹ dự án đầu tư

Phó giám đốc

Giảng viên, Chuyên gia phân tích tài chính dự án

18

4

Nguyễn Văn Trường

Tiến sỹ kinh tế giao thông

Phó giám đốc

Giảng viên, Chuyên gia kỹ thuật giao thông

16

5

Đinh Thị Thanh Bình

Tiến sỹ kinh tế giao thông

Giảng viên, Cổ đông sáng lập

Chuyên gia Logistics, vận tải, kho vận

24

8

Lê Thu Huyền

Tiến sỹ kỹ thuật giao thông

Giảng viên,

Chuyên gia Logistics, an toàn giao thông

17

9

Nguyễn Thị Bình

Thạc sỹ kinh tế đối ngoại

Giảng viên

Chuyên gia Logistics

15

10

Nguyễn Thị Thanh Hoa

Thạc sỹ quy hoạch giao thông

Giảng viên, Cổ đông sáng lập

15

11

Vũ Anh Tuấn

Thạc sỹ quy hoạch đô thị và kỹ thuật giao thông

Giảng viên

Chuyên gia kỹ thuật giao thông

14

12

Nguyễn Thanh Tú

Tiến sỹ kinh tế giao thông

Giảng viên

Chuyên gia dự báo nhu cầu, mô phỏng giao thông

15

13

Trần Minh Tú

Tiến sỹ kỹ thuật giao thông

Chuyên gia kỹ thuật giao thông

9

14

Vũ Kim Hùng

Thạc sỹ môi trường

Chuyên gia đánh giá tác động môi trường

15

16

Phạm Duy Hoàng

Thạc sỹ khoa học giao thông

Chuyên gia kỹ thuật giao thông

10

17

Diệp Anh Tuấn

Thạc sỹ khoa học giao thông

Chuyên gia kỹ thuật giao thông

7

18

Nguyễn Tuấn Minh

Thạc sỹ Quản lý dự án

Chuyên gia quản lý dự án

7

19

Dương Thanh Sơn

Thạc sỹ khoa học giao thông

Chuyên gia kỹ thuật giao thông

9

20

Trần Anh Quân

Thạc sỹ khoa học giao thông

Chuyên gia kỹ thuật giao thông

6

21

Vũ Thị Thiệp

Thạc sỹ khoa học giao thông

Chuyên gia kỹ thuật giao thông

4

22

Trần Thị Thu Hương

Thạc sỹ quản trị kinh doanh quốc tế

Chuyên gia đấu thầu

13

23

Trần Đức Hiệp

Kỹ sư xây dựng

Chuyên gia đấu thầu

12

24

Hoàng Văn Thiều

Kỹ sư xây dựng

Chuyên gia đấu thầu

12

25

Phạm Văn Quý

Kỹ sư quy hoạch giao thông

Kỹ sư giao thông

4

26

Nguyễn Trung Nghĩa

Kỹ sư kinh tế vận tải

Kỹ sư kinh tế vận tải

4

27

Nguyễn Anh Hùng

Kỹ sư kinh tế vận tải

Kỹ sư kinh tế vận tải

4

28

Phùng Văn Trường

Kỹ sư kinh tế vận tải

Kỹ sư kinh tế vận tải

2

28

Trần Thị Thu Hằng

Cử nhân kinh tế

Kế toán – văn phòng

10

29

Nguyễn Thị Hà

Cử nhân kinh tế

Phụ trách Đào tạo

Văn phòng

10

 

Đối tác