slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6 slide7 slide8 slide9 slide10 slide11 slide12 slide13 slide14

Đào tạo và xây dựng năng lực

                                       
 
- Đào tạo chuyên môn về phát triển Giao thông đô thị
- Các khóa đào tạo về quản lý dự án xây dựng và giao thông
- Thiết kế tổ chức và cấu trúc lại cho tổ chức và doanh nghiệp vận tải và xây dựng…,
 

Đối tác