slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6 slide7 slide8 slide9 slide10 slide11 slide12 slide13 slide14
 • Đề án quản lý giao thông đường thủy kết hợp quản lý hoạt động vận tải hành khách đường thủy nội địa thành phố Hội An đến năm 2035, tầm nhìn 2050
 • Đề án quản lý giao thông đường thủy kết hợp quản lý hoạt động vận tải hành khách đường thủy nội địa thành phố Hội An đến năm 2035, tầm nhìn 2050

  Tên dự án Đề án quản lý giao thông đường thủy nội địa kết hợp quản lý hoạt động vận tải hành khách đường thủy nội địa thành phố Hội An đến năm 2035, tầm nhìn 2050
  Chủ đầu tư Sở GTVT Quảng Nam
  Đơn vị tư vấn SUD
  Địa điểm thực hiện Hội An -Quang Nam
  thời gian thực hiện 2020

   

Mục Tiêu của đề án:

 • Đánh giá tổng quát về hiện trạng giao thông vận tải đường thủy nội địa và hiện trạng hoạt động vận tải hành khách đường thủy nội địa thành phố Hội An
 • Đề xuất các phương án quản lý, điều tiết hệ thống giao thông đường thủy nội địa trên cơ sở mạng lưới vận hành khách đường thủy nội địa được quy hoạch đến năm 2035, tầm nhìn 2050 phục vụ dân cư và khách du lịch thành phố Hội An
 • Đề xuất phương án phát triển tích hợp cơ sở hạ tầng đường thủy nội địa trên cơ sở đảm bảo tính liên thông, trung chuyển giữa đường bộ và đường thủy nội địa
 • Đề xuất phương án phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng trong đó xây dựng phương án tích hợp hoạt động quảng bá du lịch thành phố Hội An tại các điểm phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng.
 • Đề xuất mô hình quản lý hệ thống giao thông đường thủy nội địa và vận tải đường thủy nội địa thành phố Hội An.
 • Đề xuất các giải pháp về cơ chế chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển hệ thống giao thông đường thủy nội địa và các tổ chức thực hiện đề án

Nhiềm vụ của đề án

 •  Thu thập số liệu, tài liệu sẵn có
 • Điều tra khảo sát giao thông 
 • Đánh giá hệ thống giao thông vận tải thủy nội đia
 • Dự báo nhu cầu giao thông vận tải hành khách đường thủy nội địa đến năm 2035, tầm nhìn năm 2050 
 • Đề xuất phương án quản lý, điều tiết phát triển hệ thống vận tải đường thủy nội địa giai đoạn 2019 – 2021, và giai đoạn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050     

Dự án cùng chuyên mục

<<1 2 3 4 5

Đối tác