slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6 slide7 slide8 slide9 slide10 slide11 slide12 slide13 slide14
 • Đề án thành lập cơ quan quản lý giao thông công cộng Hà Nội (PTA)
 • Đề án thành lập cơ quan quản lý giao thông công cộng Hà Nội (PTA)

  Tên dự án Đề án thành lập cơ quan quản lý giao thông công cộng Hà Nội (PTA)
  Chủ đầu tư Trung tâm quản lý và điều hành đô thị (TRAMOC)
  Đơn vị tư vấn SUD
  Địa điểm thực hiện Hà Nội
  thời gian thực hiện 2015

   

Mục tiêu của đề án: Rà soát đánh giá thực trạng hoạt động quản lý VTHKCC nói chung và hoạt động quản lý của trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị Hà Nội nói riêng, nhằm rút ra những thiếu hụt, bất cập cần điểu chỉnh , bổ xung, tăng cường.

 

Nội dung thực hiện chính: Đề xuất các phương án cụ thể nhằm củng cố, tăng cường năng lực cho trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị bao gồm đề xuất về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu bộ máy và yêu cầu về nhân sự. Xây dựng tiến độ và lộ trình triển khai thực hiện đề án để chuyển đổi từ Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị hiện nay sang một đơn vị mới hoạt động theo mô hình một cơ quan quản lý giao thông công cộng thành phố. Lập dự toán nguồn chi kinh phí để thực hiện dự án và đưa ra những đề xuất, kiến nghị để đảm bảo đề án được thực hiện

Dự án cùng chuyên mục

<<1 2 3 4 5 6 7 8 9

Đối tác