slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6 slide7 slide8 slide9 slide10 slide11 slide12 slide13 slide14
 • Đề án thành lập cơ quan quản lý giao thông công cộng Hà Nội (PTA)
 • Đề án thành lập cơ quan quản lý giao thông công cộng Hà Nội (PTA)

  Tên dự án Đề án thành lập cơ quan quản lý giao thông công cộng Hà Nội
  Chủ đầu tư

  Sở giao thông vận tải Hà Nội

  Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị (TRAMOC)

  Đơn vị tư vấn SUD
  Địa điểm thực hiện Hà Nội
  Thời gian thực hiện 2015-2016

   

Sự cần thiết của đề tài:

Thực tiễn hoạt động và tương lai phát triển VTHKCC đang đòi hỏi phải có một Đề án nghiên cứu đầy đủ về chức năng, nhiệm vụ và mô hình quản lý nhà nước về VTHKCC ở thành phố Hà Nội phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Hiện tại, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị chưa đủ nguồn lực để có thể tự đảm nhiệm việc xây dựng đề án. Vì vậy, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị đề nghị Sở Giao thông vận tải phê duyệt đề án “Tư vấn lập đề án thành lập cơ quan quản lý giao thông công cộng"

Nội dung chính của dự án

- Rà soát đánh giá thực trạng hoạt động quản lý VTHKCC nói chung và hoạt động quản lý của Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị Hà Nội nói riêng nhằm rút ra những thiếu hụt, bất cập cần điều chỉnh, bổ sung, tăng cường.
- Đề xuất cụ thể phương án củng cố tăng cường năng lực cho Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị bao gồm đề xuất về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu bộ máy và yêu cầu về nhân sự.
- Xây dựng tiến độ và lộ trình triển khai thực hiện đề án để chuyển đổi từ Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị hiện nay sang một đơn vị mới hoạt động theo mô hình một cơ quan quản lý giao thông công cộng thành phố. 
- Xây dựng dự toán nguồn kinh phí để thực hiện đề án
- Đưa ra những đề xuất, kiến nghị để đảm bảo đề án được thực hiện.
 

Dự án cùng chuyên mục

<<1 2 3 4 5 6 7

Đối tác