slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6 slide7 slide8 slide9 slide10 slide11 slide12 slide13 slide14
 • Khảo sát và phân tích dữ liệu phục vụ nghiên cứu Kế hoạch tổng thể an toàn giao thông cho thành phố Hà Nội
 • Khảo sát và phân tích dữ liệu phục vụ nghiên cứu Kế hoạch tổng thể an toàn giao thông cho thành phố Hà Nội

  Tên dự án Khảo sát và phân tích dữ liệu phục vụ nghiên cứu Kế hoạch tổng thể an toàn giao thông cho thành phố Hà Nội
  Chủ đầu tư Viện giao thông Hàn Quốc (KOTI)
  Đơn vị tư vấn SUD
  Địa điểm thực hiện Hà Nội
  Thời gian thực hiện 2017

   

Nội dung chính của dự án: Mục đích của dự án là bước đầu thu thập được các số liệu cần thiết phục vụ cho việc nghiên cứu Kế hoạch tổng thể an toàn giao thông thành phố Hà Nội. Một số nội dung chính được thực hiện như sau :

- Thống kê tai nạn giao thông tại Việt Nam trong 5 năm từ 2012-2016;

- Thu thập dữ liệu về tai nạn giao thông tại thành phố Hà Nội trong 5 năm từ 2012 - 2016;

- Tập hợp lại các dữ liệu về Kinh tế xã hội;

- Nghiên cứu các chính sách đảm bảo an toàn giao thông cho Việt Nam và cho thành phố Hà Nội;

- Hỗ trợ khảo sát thực địa và chuẩn bị cho hội thảo.

Dự án cùng chuyên mục

<<1 2 3 4 5 6 7 8 9

Đối tác