slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6 slide7 slide8 slide9 slide10 slide11 slide12 slide13 slide14
 • Lập báo cáo đầu tư, hồ sơ thiết kế tuyến, hồ sơ dự toán và hồ sơ mời thầu 05 tuyến buýt mở mới
 • Lập báo cáo đầu tư, hồ sơ thiết kế tuyến, hồ sơ dự toán và hồ sơ mời thầu 05 tuyến buýt mở mới

  Tên dự án Lập báo cáo đầu tư, hồ sơ thiết kế tuyến, hồ sơ dự án và hồ sơ mời thầu 05 tuyến buýt mở mới
  Chủ đầu tư Sở giao thông vận tải Đà Nẵng
  Đơn vị tư vấn SUD
  Địa điểm thực hiện Đà Nẵng
  Thời gian thực hiện 2017

   

Nội dung chính của dự án: Lập báo cáo đầu tư, hồ sơ thiết kế tuyến, hồ sơ dự toán và hồ sơ mời thầu 05 tuyến buýt mở mới. Chi tiết phạm vi công việc bao gồm:

- Thu thập tài liệu gói thầu 05 tuyến buýt mở mới;

- Khảo sát giao thông tại khu vực triển khai dự án;

- Phân tích đánh giá giao thông tại khu vực;

- Đề xuất phương án mở mới 05 tuyến buýt;

- Lập hồ sơ thiết kế kĩ thuật tuyến, lập hồ sơ dự toán và hồ sơ mời thầu.

 

Dự án cùng chuyên mục

<<1 2 3 4 5 6 7

Đối tác