slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6 slide7 slide8 slide9 slide10 slide11 slide12 slide13 slide14
 • Lập đề án
 • Lập đề án "Nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến 2025"

  Tên dự án Lập đề án "Nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng 2025"
  Chủ đầu tư

  Tổng công ty vận tải Hà Nội

  (Transerco)

  Đơn vị tư vấn SUD
  Địa điểm thực hiện Hà Nội
  Thời gian thực hiện 2016

   

Nội dung chính của dự án: Mục tiêu của dự án là nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025. Một số nội dung thực hiện chính của dự án bao gồm:

- Phân tích, đánh giá tổng quan về hiện trạng VTHKCC bằng xe buýt hiện nay của Thủ đô Hà Nội dựa trên số liệu điều tra khảo sát, kết hợp thu thập số liệu, đánh giá toàn diện về: Mạng lưới tuyến; chấ lượng dịch vụ;hạ tầng xe buýt;chất lượng đoàn phương tiện; chất lượng đội ngũ lao động thực hiện; ứng dụng công nghệ; tỷ lệ đáp ứng nhu cầu đi lại của xe buýt và cơ chế chính sách.

- Đưa ra các chương trình, giải pháp cho phát triển hệ thống xe buýt giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng 2025 trên các nội dung sau: (1) củng cố nâng cao chất lượng dịch vụ; (2) hợp lý và phát triển mạng lưới tuyến buýt; (3) giải pháp phát triển hạ tầng xe buýt; (4) đề xuất các giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ; (5) đề xuất các giải pháp về cơ chế chính sách phát triển VTHKCC giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng 2025.

Dự án cùng chuyên mục

<<1 2 3 4 5 6 7

Đối tác