slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6 slide7 slide8 slide9 slide10 slide11 slide12 slide13 slide14
 • Lập Quy hoạch điều chỉnh chi tiết phát triển hệ thống cảng, bến thủy nội địa tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
 • Lập Quy hoạch điều chỉnh chi tiết phát triển hệ thống cảng, bến thủy nội địa tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

  Tên dự án Lập Quy hoạch điều chỉnh chi tiết phát triển hệ thống cảng, bến thủy nội địa tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 và định hướng đến 2030
  Chủ đầu tư Sở giao thông vận tải thành phố Ninh Bình
  Đơn vị tư vấn SUD
  Địa điểm thực hiện Tỉnh Ninh Bình
  Thời gian thực hiện 2017

   

Nội dung thực hiện chính của dự án: Lập Quy hoạch điều chỉnh chi tiết phát triển hệ thống cảng , bến thủy nội địa tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trên cơ sở Đề cương - Dự toán được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt, cụ thể:

- Đánh giá hiện trạng giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và kết quả thực hiện Quy hoạch giai đoạn trước;

- Dự báo nhu cầu vận tải đường thủy đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

- Xây dựng phương án Quy hoạch điều chỉnh chi tiết cảng, bến thủy nội địa tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

- Đề xuất cơ chế, chính sách và tổ chức Quy hoạch chi tiết, điều chỉnh cảng, bến thủy nội địa tỉnh Ninh Bình.

Dự án cùng chuyên mục

<<1 2 3 4

Đối tác