slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6 slide7 slide8 slide9 slide10 slide11 slide12 slide13 slide14
 • Nghiên cứu tác động Kinh tế - xã hội của dịch vụ kết nối vận tải dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin đối với giao thông đô thị và sự phát triển kinh tế xã hội nói chung
 • Nghiên cứu tác động Kinh tế - xã hội của dịch vụ kết nối vận tải dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin đối với giao thông đô thị và sự phát triển kinh tế xã hội nói chung

  Tên dự án Nghiên cứu tác động Kinh tế - xã hội của dịch vụ kết nối vận tải dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin đối với giao thông đô thị và sự phát triển kinh tế xã hội nói chung
  Chủ đầu tư Phòng thương mại Mỹ tại Việt Nam
  Đơn vị tư vấn SUD
  Địa điểm thực hiện Toàn quốc
  Thời gian thực hiện 2017

   

Mục tiêu chính: Nghiên cứu những tác động của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong kết nối vận tải đến vấn đề giao thông đô thị và phát triển Kinh tế - xã hội nhằm đưa ra những đề xuất, giải pháp và khung pháp lý phù hợp cho loại ứng dụng mới này.

Nội dung thực hiện chính của dự án: Để có thể đưa ra những đề xuất, kiến nghị đối với khung pháp lý về ứng dụng CNTT vào kết nối vận tải thì đơn vị tư vấn đã tiến hành:

- Nghiên cứu xu hướng của toàn cầu và khu vực về việc ứng dụng CNTT vào dịch vụ kết nối vận tải;

- Nghiên cứu bài học kinh nghiệm từ các quốc gia phát triển và từ chính những bài học trong nước về việc ứng dụng CNTT vào dịch vụ kết nối vận tải;

- Đánh giá tác động về phát triển kinh tế xã hội, về hệ thống vận tải hành khách công cộng của việc kết nối vận tải dựa trên nền tảng công nghệ dịch vụ;

- Đánh giá xu hướng phát triển của dịch vụ kết nối vận tải dựa trên nền tảng công nghệ dịch vụ trên địa bàn toàn quốc.

Dự án cùng chuyên mục

<<1 2 3 4 5

Đối tác