slide1 slide2 slide3 slide4 slide5 slide6 slide7 slide8 slide9 slide10 slide11 slide12 slide13 slide14

Sơ đồ tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNG - SUD

+ Hội đồng quản trị :

Bộ phận lãnh đạo công ty bao gồm các giảng viên của Viện Quy hoạch và Quản lý Giao thông, và Trung tâm Tư vấn phát triển Giao thông vận tải.

+ Giám đốc điều hành:

Người chịu trách nhiệm trong việc điều hành tất cả cá hoạt động kinh doanh và các hoạt động khác theo định hướng chiến lược và dưới sự ủy quyền của Hội đòng Quản trị.

+ Ban cố vấn:

Bao gồm những giáo sư và các tư vấn của trường đại học GTVT, là người có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện cho tất cả các quy hoạch, thiết kế và điều hành các dự án.

+ Phòng hành chính nhân sự:

      - Tham mưu, giúp việc cho hội đồng quản trị và Giám đốc công ty;

      - Công tác nhân sự và phát triển

      - Chuẩn bị chính sách về nhân sự

      - Xây dựng đơn giá tiền lương và kế hoạch TL

      - Xây dựng nội quy quản lý lao động;

      - Thực hiện các công việc do Lãnh đạo công ty giao phó.

 + Phòng kế toán:

      - Hỗ trợ cho hội đồng quản trị và giám đốc điều hành về thực hiện công tác kế toán tài chính đối với hoạt động kinh doanh của công ty;

      - Đưa ra hệ thống tài chính của công ty

      - Tổ chức kiểm tra công tác kế toán, kiểm tra quyết toán và kiểm tra việc sử dụng vốn và tài sản trong doanh nghiệp;

      - Thực hiện các công việc do lãnh đạo giao phó.

+ Phòng quản lý dự án:

      - Tất cả các hoạt động quy hoạch và thực hiện hoạt động trong SUD được thực hiện theo hình thức dự án. Sau khi ký hợp đồng, hội đồng quản trị hoặc giám đốc điều hành sẽ   đưa ra quyết định chính thức để xây dựng phòng quản lý dự án, cái mà sẽ điều hành bởi người quản lý dự án (gọi là trưởng nhóm nghiên cứu cho dự án).

      - Tất cả các nguồn lực cần thiết, nội bộ và bên ngoài sẽ được huy động và sử dụng bởi Quản lý dự án dưới sự ủy quyền của Giám đốc điều hành.

      - Giám đốc điều hành sẽ chỉ định ít nhất một chuyên gia tư vấn để hỗ trợ giám đốc điều hành của công ty trong quản lý chất lượng của dự án.

 
 
 

Đối tác